top of page

Ta kontakt med de fagansvarlige

Dersom du ønsker å bruke, referere til, debatere, eller bare prate mer om veilederen, kan du kontakte en av våre pressekontakter. Her finner du fire representanter som kan hjelpe deg - en fra hver studieretning. Under ser du hva de enkelte disiplinene har bidratt med, og hvor deres kompetanse ligger dersom du ønsker å ta kontakt om spesifikke temaer fra veilederen.

Mann som leser på benk

Arkitektur

Vi, som arkitektstudenter, har jobbet med estetisk utforming av byen – noe vi mener det er for lite fokus på i dag. Vi har hentet inspirasjon fra både klassisk og nyere arkitektur, og basert på dette utarbeidet prinsipper som skal bidra til å sikre estetisk kvalitet og bærekraft i fremtiden. Vi kommer med klare og tydelige estetiske føringer for bl.a. oppdeling av fasader, ornamentering, takformer, balkongutforming og førsteetasjer. Dette for å gjøre det enklere for saksbehandler i plan og bygg, og for å unngå bruken av skjønn i byggesaker. Vi har også laget en material- og fargepalett basert på typiske Oslo-farger og materialer fordi vi mener det er viktig med et større fokus på helhet, gjenkjennelighet og historisk forankring i byutvikling.

Ingrid Lien Halvorsen - Arkitektur.jpg

Ingrid Lien Halvorsen

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektstudentene har jobbet med å sette retningslinjer for utformingen av byrommene, den delen av Filipstad som vil bli offentlig og tilgjengelig for alle. I hovedsak har vi jobbet med kapittelet “Prinsipper for uterom”. Her tar vi blant annet opp kvalitetene med en åpen overvannshåndtering, fordeler med bruk av beplantning i ulike sjikt, farger og mønstre i belegg for mer særpreg, i tillegg til konflikter knyttet til den planlagte gatestrukturen. Noe av det som har vært ekstra viktig for oss er fokuset på gjenbruk, allsidighet bla. med tanke på lek, og å skape uterom med identitet og tilknytning til stedets historie.

Helena Norevik Meldal - landskapsarkitektur.jpg

Helena Norevik Meldal

Industriell Design

Som “outsidere” i byutvikling har vi hatt muligheten til å oppdage og utforske viktige felt som ofte neglisjeres, slik som orienterbarhet og fremkommelighet, samt konsepter for et levende bybilde året rundt. Vi har hatt muligheten til å forme vår egen rolle og bruke vår kunnskap og metoder innen design til å sette brukerne i sentrum og involvere dem i utformingen av konseptet for Filipstad. Vi har fungert som et viktig bindeledd mellom de ulike fagdisiplinene og sørget for at vi hele tiden husker på det store bildet. Sist men ikke minst, har vi hatt en sentral rolle som redaktører og grafiske designere for å formidle informasjonen på en forståelig og estetisk måte.

Ida Guldbrandsøy - Industriell design.jpg

Ida Guldbrandsøy

By- og regionsplanlegging

By- og regionplanleggingsstudentene har hatt en overordnet og viktig rolle i utformingen av mål og metoder for organisering av prosjektarbeidet, blant annet gjennom møter, workshops, befaringer og tverrfaglige diskusjoner. I utformingen av veilederen har vi jobbet med å få en bredere forståelse av estetikkens forankring i lovverket, og hvordan den er ivaretatt gjennom de såkalte “skjønnhetsparagrafene”, pbl §29-1 og §29-2. En utfordring med å sikre estetikk som en essensiell del av byrommet er at kravene i pbl er generelle, med mange vage formuleringer. 
Vår rolle har derfor vært å bruke vår bakgrunn til å forankre skjønnhetsbegrepene for Filipstad i lover, og dermed gjøre begrepene enklere å vedta. Vi har sikret at innholdet er jurdisk gyldig, og gjort det enklere å i større grad stille konkrete retningslinjer i veilederen. Sammen har vi også kommet frem til en begrepsbeskrivelse for estetikk som er mer passende;

Estetikk handler om menneskers sanselige opplevelser, både i naturen og i byrommet.

Ela0064.jpg

Ela Keser

bottom of page